Sytuacje, gdy w wyniku upadłości biur podróży klienci tracili pieniądze i nie mogli korzystać z zamówionych usług, były swego czasu nagłaśniane w mediach. Nic więc dziwnego, że wiele osób obawia się takiej ewentualności.

Obecnie jednak klienci są lepiej chronieni na wypadek upadłości operatora usług turystycznych, gdyż w ubiegłym roku powstał Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Utworzono go na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. Poz.1334). Fundusz funkcjonuje w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – instytucji, która funkcjonuje na rynku już od ponad 26 lat, więc ma duże doświadczenie w zakresie ubezpieczeń.

Biura podróży muszą odprowadzać składki (do 21 dnia każdego miesiąca) od każdej zawartej umowy na wyjazd turystyczny. Jest możliwość złożenia e-deklaracji, a każde biuro zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych ma odrębne subkonto. W momencie zakupu wycieczki i wpłaty zaliczki powyżej 10% jej ceny biuro jest zobowiązane przekazać klientowi potwierdzenie posiadania gwarancji.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi II filar. Warunkiem wypłaty świadczeń jest zabezpieczenie z I filaru – jeśli istnieje i zostanie wyczerpane, gwarancja TFG może zostać uruchomiona.

Co Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zapewnia klientom operatorów turystycznych na wypadek ich niewypłacalności? Mogą oni ubiegać się o zwrot kosztów niezrealizowanej imprezy turystycznej lub jej niezrealizowanej części (np. gdy wyjazd uległ skróceniu wskutek niewypłacalności organizatora). Informacje o tym, jak należy postępować w takiej sytuacji, zwykle znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę biura podróży. Jeśli nie wskazano inaczej, procedura postępowania jest taka, jak na wspomnianym wcześniej potwierdzeniu posiadania gwarancji.

Jeśli jesteśmy na wycieczce i właśnie dowiedzieliśmy się, że jej organizator stał się niewypłacalny, powinniśmy najpierw skontaktować się z przedstawicielami organizatora oraz z przedstawicielami marszałka województwa właściwego dla siedziby biura podróży. Jeśli biuro podróży nie zapewnia powrotu, marszałek województwa jest zobowiązany do zorganizowania działań, które mają taki powrót umożliwić. Jeśli jesteśmy za granicą, możemy się także zwrócić do ambasady lub konsulatu RP.

Od momentu złożenia wniosku, podmiot udzielający zabezpieczenia w I filarze ma 30 dni (w wyjątkowych wypadkach ten czas może zostać przedłużony do 90 dni) na weryfikację. Decyzję o wypłacie podejmuje marszałek. Po dyspozycji marszałka, podmiot zabezpieczający ma kolejne 30 dni na wypłatę środków; jeśli środki z I filaru zostały wyczerpane, zostają one wypłacone z TFG.

mieszkania Częstochowa